Загальні збори акціонерів

«30» травня 2022 р. №131/05/22
АКЦіОНЕРАМ ПрАТ «Укртранслізинг»

Шановні Акціонери ПрАТ «Укртранслізинг»!

Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8, далі — Товариство або ПрАТ «Укртранслізинг») повідомляє Вас про дистанційне проведення 15 липня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі — Загальні збори).

18 травня 2022 року — дата прийняття Наглядовою радою ПрАТ «Укртранслізинг» рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та дистанційне їх проведення.

04 липня 2022 року — дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (http://www.utl.com.ua/) у розділі Розкриття інформації/Загальні збори акціонерів за посиланням http://www.utl.com.ua/ru/public-information/general-assembly/.

11 липня 2022 року — дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект порядку денного з проектами рішень Загальних зборів:

Проект порядку денного Загальних зборів Товариства:

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік відповідно до звіту Генерального директора Товариства.
 6. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2021 рік.
 7. Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.

Проекти рішень щодо питань включених до проекту порядку денного:

 1. Проект рішення по питанню «Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік»:
  1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
 2. Проект рішення по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік»:
  1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
 3. Проект рішення по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік»:
  1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.
 4. Проект рішення по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік»:
  1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік.
 5. Проект рішення по питанню «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік відповідно до звіту Генерального директора Товариства»:
  1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік відповідно до звіту Генерального директора Товариства.
 6. Проект рішення по питанню «Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2021 рік»:
  1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2021 рік до резервного капіталу Товариства.
  2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2021 рік, а саме 220 000 000 грн., на виплату дивідендів згідно вимог чинного законодавства.
  3. Суму чистого прибутку за 2021 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.
 7. Проект рішення по питанню «Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення»:
  1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами рішення протягом 10 робочих днів цінним листом з описом вкладеного з повідомленням про вручення.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (http://www.utl.com.ua/), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - https: http://www.utl.com.ua/ru/public-information/general-assembly/.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@utl.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@utl.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «Укртранслізинг» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@utl.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Укртранслізинг» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович (контактний телефон: 044-284-23-00) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу ПрАТ «Укртранслізинг», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Укртранслізинг» — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@utl.com.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (15 липня 2022 року).

Кожен акціонер-власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Укртранслізинг», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади — уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

 1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «Укртранслізинг» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Cтаном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 26 травня 2022 р., загальна кількість акцій становить 13 216 010 штук, а кількість голосуючих акцій становить 13 216 000 штук.

ОСНОВНі ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показникаПеріод
звітнийпопередній
Усього активів2 166 2932 126 971
Основні засоби (за залишковою вартістю)1 283 2871 042 100
Запаси2 7081 997
Сумарна дебіторська заборгованість434 979860 211
Гроші та їх еквіваленти429 358205 040
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)228 068(79 702)
Власний капітал1 796 4651 530 673
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал1 321 6011 321 601
Довгострокові зобов'язання і забезпечення41 00549 419
Поточні зобов'язання і забезпечення328 823546 879
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)276 57435 928
Середньорічна кількість акцій (шт.)13 216 01013 216 010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)20,932,72

Генеральний директор
Петро ТАТАРЕЦЬ

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 11.07.2022 р., загальна кількість акцій становить 13 216 010 штук, кількість голосуючих акцій становить 13 216 000 штук.

2022