Загальні збори акціонерів 2023 (річні)

«27» березня 2023 р.
АКЦіОНЕРАМ ПрАТ «Укртранслізинг»

Шановні Акціонери ПрАТ «Укртранслізинг»!

Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8, далі — Товариство або ПрАТ «Укртранслізинг») повідомляє Вас про проведення 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

18 квітня 2023 року о 10 годині 00 хвилин - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин - дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

21 березня 2023 року — дата прийняття наглядовою радою ПрАТ «Укртранслізинг» рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та дистанційне їх проведення.

18 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (http://www.utl.com.ua/) у розділі «Розкриття інформації»/«Загальні збори акціонерів 2023 (річні)» за посиланням http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting-2023/ .

18 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (http://www.utl.com.ua/) у розділі «Розкриття інформації»/«Загальні збори акціонерів 2023 (річні)» за посиланням http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting-2023/ .

25 квітня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Проєкт порядку денного з проєктами рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»:

Проєкт порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»:

 1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік.
 2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
 3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг».
 4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
 5. Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг» та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
 6. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2023 рік.
 7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг».
 8. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.
 9. Про припинення діяльності ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг», про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізинг».
 10. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг».
 11. Про припинення виду діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» з надання фінансових послуг (фінансового лізингу), вжиття похідних заходів щодо звернення до Національного банку України та державного реєстратора.
 12. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ «Укртранслізинг», що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом доповнення (додання нового) виду діяльності ПрАТ «Укртранслізинг».
 13. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».
 14. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».
 15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».
 16. Про нотаріальне засвідчення протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Проєкти рішень щодо питань включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»:

1. Проєкт рішення по питанню «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік»:

«1.1. Затвердити звіт ПрАТ «Укртранслізинг» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.».

2. Проєкт рішення по питанню «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:

«2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ейч ел бі юкрейн» відносно річного звіту ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, підготовлений у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.».

3. Проєкт рішення по питанню «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг»»:

«3.1. Не здійснювати відрахування на формування резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік через зазнані збитки.

3.2. Дивіденди акціонерам ПрАТ «Укртранслізинг» за підсумками 2022 року не нараховувати і не сплачувати оскільки ПрАТ «Укртранслізинг» зазнало збитків за результатами діяльності у 2022 році.

3.3. Покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

3.4. Суму прибутку за 2019 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг» в сумі 13 485 250 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2019 рік.

3.5. Суму прибутку за 2020 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг» в сумі 87 938 300 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2020 рік.

3.6. Суму прибутку за 2021 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг» в сумі 54 907 000 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2021 рік.».

4. Проєкт рішення по питанню «Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:

«4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік.».

5. Проєкт рішення по питанню «Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг» та прийняття рішення за результатами їх розгляду»:

«5.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік.».

6. Проєкт рішення по питанню «Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2023 рік»:

«6.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2023 рік, які зазначені в додатку до протоколу.».

7. Проєкт рішення по питанню «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг»»:

«7.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та затвердити його в новій редакції.

7.2. Доручити та уповноважити підписати Статут ПрАТ «Укртранслізинг» у новій редакції головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Підписи головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» нотаріально засвідчити.

7.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» здійснити реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження Генеральному директору з правом передоручення.».

8. Проєкт рішення по питанню «Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.»:

«8.1. Затвердити зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг».

8.2. Затвердити зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг».».

9. Проєкт рішення по питанню «Про припинення діяльності ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг», про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізинг»»:

«9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг».

9.2. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізинг» з дати прийняття цього рішення.».

10. Проєкт рішення по питанню «Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг».»:

«10.1. Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг», а саме Катрича Сергія Андрійовича та Завійського Михайла Миколайовича.».

11. Проєкт рішення по питанню «Про припинення виду діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» з надання фінансових послуг (фінансового лізингу), вжиття похідних заходів щодо звернення до Національного банку України та державного реєстратора.»:

«11.1. Припинити вид діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» з надання фінансових послуг - фінансовий лізинг.

11.2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» подати до Національного банку України заяву про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг (фінансового лізингу), та уповноважити його на підписання такої заяви.

11.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» протягом десяти робочих днів з дня отримання від Регулятора (Національного банку України) рішення про анулювання ліцензії з надання послуг фінансового лізингу звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «Укртранслізинг», що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та виключити з видів економічної діяльності «64.91 Фінансовий лізинг», і для цього надати Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення, надати ці повноваження Генеральному директору з правом передоручення.».

12. Проєкт рішення по питанню «Про внесення змін до відомостей про ПрАТ «Укртранслізинг», що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом доповнення (додання нового) виду діяльності ПрАТ «Укртранслізинг».»:

«12.1. Внести зміни до відомостей про ПрАТ «Укртранслізинг», що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та доповнити (додати новий) вид діяльності «77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.», і для цього доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації таких змін, та надати Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення, з правом передоручення.».

13. Проєкт рішення по питанню «Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»»:

«13.1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», а саме:

 • Барановського Олександра Миколайовича;
 • Пікузи Олександра Олександровича;
 • Діденка Вячеслава Анатолійовича;
 • Цихуляка Семена Васильовича;
 • Хор'якова івана Михайловича.».

14. Проєкт рішення по питанню «Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».»:

«14.1. Обрати членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».».

15. Проєкт рішення по питанню «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».»:

«15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановити розмір їх винагороди згідно положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг».

15.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Укртранслізинг» підписати затверджені договори з членами наглядової ради від імені ПрАТ «Укртранслізинг».».

16. Проєкт рішення по питанню «Про нотаріальне засвідчення протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».»:

«16.1. Доручити підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», підписи головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» нотаріально засвідчити.».

інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:

 1. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг».».
 2. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про припинення діяльності ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг», про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізинг».» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг».».
 3. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного «Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».».
 4. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного «Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».».

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (http://www.utl.com.ua/), на якій розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» — http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting-2023/ .

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Укртранслізинг» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» до дати проведення загальних зборів акціонерів, ПрАТ «Укртранслізинг» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@utl.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@utl.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «Укртранслізинг» до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@utl.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Укртранслізинг» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович (контактний телефон: 044-284-23-00) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» під час підготовки до загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Укртранслізинг», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», а щодо кандидатів до складу органів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@utl.com.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (28 квітня 2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Укртранслізинг», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», повідомивши про це ПрАТ «Укртранслізинг» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», або взяти участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг».

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

 • за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 • нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 • депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «Укртранслізинг» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Cтаном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», а саме станом на 23.03.2023  р., загальна кількість акцій становить 13216010 штук, а кількість  голосуючих акцій становить 13216000 штук.

ОСНОВНі ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показникаПеріод
звітнийпопередній
Усього активів1 796 3042 166 293
Основні засоби (за залишковою вартістю)1 048 8951 283 287
Запаси8252 708
Сумарна дебіторська заборгованість351 050434 979
Гроші та їх еквіваленти389 484429 358
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(37 376)228 068
Власний капітал1 489 5861 796 465
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал1 321 6011 321 601
Довгострокові зобов'язання і забезпечення14 39441 005
Поточні зобов'язання і забезпечення292 324328 823
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)(59 788)276 574
Середньорічна кількість акцій (шт.)13 216 01013 216 010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)(4,52)20,93

Генеральний директор
Петро ТАТАРЕЦЬ

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 25.04.2023 р., загальна кількість акцій становить 13 216 010 штук, кількість голосуючих акцій становить 13 216 000 штук.

2023