інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Повне найменування відповідно до установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру: Приватне акціонерне товариство "Лізингова компанія "Укртранслізинг".

Скорочене найменування відповідно до установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру: ПрАТ «Укртранслізинг».

Місцезнаходження: місто Київ, Печерський район, вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8.

Поштовий індекс: 01133.

Контактний телефон: +38 (044) 284-23-00.

Адреса електронної пошти: office@utl.com.ua

Режим робочого часу ПрАТ «Укртранслізинг», протягом якого здійснюється надання фінансових послуг:

 • Робочі дні: з понеділка по п'ятницю.
 • Робочі години:
  • Початок — 08:30;
  • Закінчення з понеділка по четвер — 17:30;
  • Закінчення в п'ятницю — 16:15;
  • Перерва — з 13:00 до 13:45.
 • Вихідні дні: субота та неділя.
 • У переддень святкових і неробочих днів робочий час скорочується на одну годину.

Ідентифікаційний код ПрАТ «Укртранслізинг»: 30674235.

Дата державної реєстрації: 29.12.1999 р.

Дата запису про державну реєстрацію юридичної особи: 07.08.2004 р.

Номер запису про державну реєстрацію юридичної особи: 10701200000000717

На підставі розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг No2996 від 04.07.2017 р. ПрАТ «Укртранслізинг мало право надавати послуги з фінансового лізингу (на підставі Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг).

01.09.2023 р. Національним банком України було прийнято рішення №21/1678-рк про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), виданої ПрАТ «Укртранслізинг».

Відповідно до п. 527 Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління НБУ від 24.12.2021 №153, надавач фінансових послуг після прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг втрачає право укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів про надання фінансової послуги, та/або вносити зміни до укладених договорів, які призводять до збільшення зобов'язань, проте продовжує виконувати зобов'язання за укладеними договорами про надання фінансових послуг з урахуванням особливостей, установлених законодавством України, та здійснювати іншу господарську діяльність.

Порядок та умови надання фінансового лізингу визначені на цій сторінці цього сайту у файлі «Зразок договору фінансового лізингу». Такі порядок та умови надання фінансового лізингу є орієнтовними, оскільки остаточні умови фінансової послуги, що надається ПрАТ «Укртранслізинг» фіксуються при укладенні відповідного договору.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг: Так, наявна. До моменту передачі предмета лізингу в лізинг дія договору може бути припинена за взаємною згодою сторін у будь-який час про що сторонами складається та підписується додаткова угода.

Дія договору після передачі предмета лізингу в лізинг може бути припинена за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання або припинення договору за ініціативою Лізингоодержувача без підписання з Лізингодавцем відповідної додаткової угоди не допускається.

Одностороннє розірвання договору без підписання сторонами відповідної угоди не допускається, окрім випадків встановлених законодавством України.

За згодою сторін договір може бути припинений достроково, але не раніше ніж через 12 (дванадцять) місяців із дати початку строку лізингу. Таке дострокове закінчення строку лізингу є можливим лише за умови, що до моменту такого закінчення клієнт виконав усі свої зобов'язання, передбачені або пов'язані з договором.

Клієнт має право відмовитися від договору фінансового лізингу за умови, якщо ПрАТ «Укртранслізинг» не було здійснено будь-які платежі за договором поставки предмету лізингу. Внесення змін і доповнень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до договору фінансового лізингу.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: Так, збільшення неможливе.

Вартість, ціни/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги містяться на цьому сайті ПрАТ «Укртранслізинг» (www.utl.com.ua) у розділі «ОБ'ЄКТИ ЛІЗИНГУ».

Такі дані (Вартість, ціни/тарифи, розмір плати) є орієнтовними, остаточні умови фінансової послуги, що надається ПрАТ «Укртранслізинг» фіксуються при укладенні відповідного договору.

Розмір податків та зборів визначається згідно норм діючого законодавства України. Відомості про фінансові показники діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» та її економічний стан містяться на цьому сайті ПрАТ «Укртранслізинг» (www.utl.com.ua) у розділі «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ» > «Фінансова звітність» у відповідних файлах по роках. Відомості про перелік керівників ПрАТ «Укртранслізинг» містяться на цьому сайті ПрАТ «Укртранслізинг» (www.utl.com.ua) у розділі «КОМПАНІЯ» > «Керівництво» та у розділі «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ» > «Суттєві факти»

Кількість акцій ПрАТ «Укртранслізинг»: 13 216 010 штук.

Акції ПрАТ «Укртранслізинг» не перебувають у власності членів виконавчого органу. Перелік осіб, яким належать акції ПрАТ «Укртрансізинг» у кількості, що перевищує 5 відсотків статутного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг»:

 • Акціонерне товариство "Українська залізниця";
 • Товариство з обмеженою відповідальністю "Лемтранс".

Фінансова звітність та звіт про корпоративне управління ПрАТ «Укртранслізинг» розміщені на цьому сайті ПрАТ «Укртранслізинг» (www.utl.com.ua) у розділі «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ» > «Фінансова звітність» у відповідних файлах по роках.

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги: посередники відсутні.

Перелік відокремлених підрозділів ПрАТ «Укртранслізинг»: відокремлені підрозділи відсутні. Державне регулювання щодо діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» щодо надання  фінансової послуги здійснює Національний банк України.

Контактна інформація Національного банку України:

 • Телефон: 0 800 505 240;
 • Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua;
 • Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601;
 • Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;
 • Офіційний сайт: https://bank.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

У випадку, якщо клієнт ПрАТ «Укртранслізинг» вважає, що мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення* безпосередньо до Генерального директора ПрАТ «Укртранслізинг» П.В. Татарця, шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

 • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ «Укртранслізинг»: поштовий індекс 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8;
 • електронною поштою на адресу: office@utl.com.ua;
 • усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв'язку за номером телефону: +38 (044) 284-23-00).

У разі звернення клієнта, ПрАТ «Укртранслізинг» має розглянути таке звернення та надати клієнту об?рунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства.

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, — відсутні.

ПрАТ «Укртранслізинг» не користується послугами осіб, залучених до надання фінансових послуг та для врегулювання простроченої заборгованості.

Посилання на розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку (Веб-сайт Національний банк України > Захист прав споживачів > Звернення громадян), де розміщено інформацію про розгляд звернень: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals

* Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, згідно Закону України «Про звернення громадян».

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально- культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

ДОКУМЕНТИ НА ВИМОГУ ЗАКОНУ

2023

2022

2021

2017