Повідомлення о річних Загальних зборах акціонерів (оновлена інформація)

28.03.2017

ПрАТ «Укртранслізинг» (далі – Товариство) було повідомлено про скликання річних Загальних зборів акціонерів.

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 10:00 за адресою ПрАТ «Укртранслізинг»: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8.

Реєстрація акціонерів почнеться о 09:30 і закінчиться о 09:50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде сформовано станом на 24 год. 14 квітня 2017 р. Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

Товариством від акціонера ПАТ «Укрзалізниця» отримано пропозиції від 15.03.2017 р. №Ц-1/2-23/1075-17 (вх. ПрАТ «Укртранслізинг» від 16.03.2017 р. №126) до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства з проектами рішень, у зв’язку з чим Наглядовою радою Товариства затверджено наступний проект порядку денного Загальних зборів Товариства з проектами рішень:

Проект порядку денного з проектами рішень річних Загальних зборів:

1.      Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1.  Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб;

1.2. Доручити лічильній комісії підрахунок голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування;

1.3. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.

2.      Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин;

2.2. Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому питанню «Про обрання лічильної комісії» провести голосування після його обговорення; по другому, третьому, четвертому, п’ятому, шостому, сьомому, восьмому питанню порядку денного — провести голосування після обговорення восьмого питання: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік»; по дев’ятому питанню порядку денного «Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства» — провести голосування після його обговорення; по десятому та одинадцятому питанню порядку денного – провести голосування після обговорення одинадцятого питання порядку денного: «Про уповноваження особи на здійснення персональних повідомлень акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення»; по дванадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» — провести голосування після його обговорення; по тринадцятому питанню «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» — провести голосування після його обговорення; по чотирнадцятому питанню «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх підписання» - провести голосування після його обговорення;

2.3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хвилин;

2.4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин.

3.      Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.

      Проект рішення:

3.1. Обрати секретаря Загальних зборів Товариства.

4.      Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

      Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

5.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

6.1. Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік до відома.

7.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

8.      Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

8.1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

9.      Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

9.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2016 рік, до резервного капіталу Товариства;

9.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2016 рік на виплату дивідендів;

9.3. Суму чистого прибутку за 2016 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.

10.    Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.

Проект рішення:

10.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2016 рік у розмірі 50% від чистого прибутку Товариства за 2016 рік. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам;

10.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам — протягом шести місяців від дати прийняття Загальними зборами такого рішення;

10.3. Доручити Наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

11.    Про уповноваження особи на здійснення персональних повідомлень акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення.

      Проект рішення:

11.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

12.1. Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Чорнуцького Сергія Петровича;

12.2. Достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Катрича Сергія Андрійовича.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

13.1. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх підписання.

Проект рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства;

14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджені договори з членами Ревізійної комісії від імені Товариства;

14.3. Вважати датою набуття чинності зазначених договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії — дату проведення Загальних зборів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою  www.utl.com.ua.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8. В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «Укртранслізинг», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8, із письмовою заявою на ім’я Товариства.

Для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі документи, що посвідчують його особу. Представникам акціонерів треба також мати при собі документ, що підтверджує його повноваження.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2 587 643

2 551 789

Основні засоби

874 841

609 529

Довгострокові фінансові інвестиції

39

39

Запаси

992

36

Сумарна дебіторська заборгованість

1 579 773

1 851 404

Грошові кошти та їх еквіваленти

43 935

38 514

Нерозподілений прибуток

(177 810)

(177 993)

Власний капітал

1 596 875

1 377 122

Статутний капітал

1 321 601

1 321 601

Довгострокові зобов'язання

253 704 

447 182

Поточні зобов'язання

736 175

726 963

Чистий прибуток (збиток)

(25 329)

(21 256)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 13 216 010

13 216 010

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 -

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 -

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22 

 14

 

         Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №60 (2565) від 29.03.2017 року.

         Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова Наглядової ради                                                                                                             Ю.Ю. Марковцев