Повідомлення про доповнення проекту рішення щодо питання порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг»

05.04.2017

ПрАТ «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235)  повідомляє про доповнення проекту рішення щодо питання порядку денного річних Загальних зборів «Про обрання лічильної комісії», які відбудуться 20 квітня 2017 року о 10:00 за адресою ПрАТ «Укртранслізинг»: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8, наступним проектом рішення:

«1.4. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), після його здачі акціонером (його представником) лічильній комісії, засвідчується підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;

- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.».

Доповнення до проекту рішення з питання порядку денного річних Загальних зборів «Про обрання лічильної комісії» вноситься за пропозицією акціонера, який володіє більш як 5 відсотками голосів відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою  www.utl.com.ua.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8. В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «Укртранслізинг», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8, із письмовою заявою на ім’я Товариства.

            Повідомлення про доповнення проекту рішення по питанню порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг» опубліковане у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №66 (2571) від 06.04.2017 року.

 Голова Наглядової ради                                                                           Ю.Ю. Марковцев