Сообщение о годовом Общем Собрании акционеров

21.03.2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЛІЗИНГОВА  КОМПАНІЯ  «УКРТРАНСЛІЗИНГ»

Н А Г Л Я Д О В А    Р А Д А

АКЦІОНЕРАМ ПрАТ «Укртранслізинг»

Шановні Акціонери ПрАТ «Укртранслізинг»!

           

            Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8, далі – Товариство) повідомляє Вас, що 25 квітня 2019 року о «10» год. «00» хв. відбудуться річні Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

            Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8.

            Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 25 квітня 2019 року з «09» год. «30» хв. до «09» год. «50» хв. за місцем проведення Загальних Зборів.

            Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 19.04.2019 року.

            Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Проект порядку денного з проектами рішень Загальних зборів:

 

Проект порядку денного Загальних зборів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

3. Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

9. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2018 рік.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

13. Про вчинення Товариством з ТОВ «УКР-ТОК» (ідентифікаційний код 32515792) та з ТОВ «УПК» (ідентифікаційний код 36306463) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

14. Про вчинення Товариством з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код 30600592) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про вчинення Товариством з АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код 40075815) значного правочину та правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

17. Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.

 

Проекти рішень щодо питань включених до проекту порядку денного:

 

1. Проект рішення по питанню «Про обрання лічильної комісії»:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Угольков Євген Олександрович, Кулик Катерина Сергіївна, Дімітріченко Оксана Олександрівна.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

2. Проект рішення по питанню «Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів»:

2.1. Встановити час для виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.

2.2. Голосування та підрахунок голосів по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 10 хвилин.

2.4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 10 хвилин.

 

3. Проект рішення по питанню «Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства»:

3.1. Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Павлишинця Юрія Вікторовича.

 

4. Проект рішення по питанню «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

5. Проект рішення по питанню про «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік»:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 

6. Проект рішення по питанню про «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік»:

6.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 

7. Проект рішення по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік»:

7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

 

8. Проект рішення по питанню «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік»:

8.1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

9. Проект рішення по питанню «Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2018 рік»:

9.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2018 рік, що складає 7 824 050,00 грн., до резервного капіталу Товариства.

9.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2018 рік, а саме 78 240 500,00 грн., на виплату дивідендів згідно вимог чинного законодавства.

9.3. Суму чистого прибутку за 2018 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.

9.4. Прийняти до відома висновки та пропозиції Генерального директора щодо зменшення  негативних наслідків для Товариства, які виникли за рахунок діяльності у попередніх періодах.

 

10. Проект рішення по питанню «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:

10.1. Достроково припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Марковцева Юрія Юрійовича;

10.2. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Пікузи Олександра Олександровича;

10.3. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Діденка Вячеслава Анатолійовича;

10.4. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Єрьоміна Вячеслава Володимировича;

10.5. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Богдана Дмитра Леонідовича».

 

11. Проект рішення по питанню «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»:

11.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства.

 

12. Проект рішення по питанню «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради»:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджені договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

13. Проект рішення по питанню «Про вчинення Товариством з ТОВ «УКР-ТОК» (ідентифікаційний код 32515792) та з ТОВ «УПК» (ідентифікаційний код 36306463) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість»:

13.1. Схвалити вчинення значного правочину від 23.03.2018 р. №UTL-169, укладеного з ТОВ «УКР-ТОК» (ідентифікаційний код 32515792), щодо вчинення якого є заінтересованість.

13.2. Схвалити вчинення значного правочину від 23.03.2018 р. №UTL-170, укладеного з ТОВ «УПК» (ідентифікаційний код 36306463), щодо вчинення якого є заінтересованість.

 

14. Проект рішення по питанню «Про вчинення Товариством з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код 30600592) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість»:

14.1. Схвалити вчинення значного правочину від 02.04.2018 р. №UTL-171, укладеного з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код 30600592), щодо вчинення якого є заінтересованість.

14.2. Схвалити вчинення значного правочину від 15.05.2018 р. №UTL-175, укладеного з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код 30600592), щодо вчинення якого є заінтересованість.

14.3. Схвалити вчинення значного правочину від 01.06.2018 р. №UTL-177, укладеного з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код 30600592), щодо вчинення якого є заінтересованість.

 

15. Проект рішення по питанню «Про вчинення Товариством з АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код 40075815) значного правочину та правочину щодо вчинення якого є заінтересованість»:

15.1. Схвалити вчинення значного правочину від 13.02.2018 р. №09379/ЦТЛ-2018, укладеного з АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код 40075815), щодо вчинення якого є заінтересованість.

 

16. Проект рішення по питанню «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»:

16.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та предметом яких є купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг (у тому числі фінансового лізингу), якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, за умови погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

 

17. Проект рішення по питанню «Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення»:

17.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами рішення протягом 10 робочих днів цінним листом з описом вкладеного з повідомленням про вручення.

 

            Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів  щоденно (крім суботи та неділі) з понеділка по четвер з «08» год. «30» хв. до «17»  год. «30» хв., а в п’ятницю з «08»  год. «30»  хв. до «16»  год. «15»  хв (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням ПрАТ «Укртранслізинг»: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8. У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» з «08»  год. «30»  хв. до «09»  год. «00»  хв.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

            Cтаном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 20.03.2019 р., загальна кількість акцій становить 13216010 штук, а кількість  голосуючих акцій становить 13215988 штук.

            Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.utl.com.ua.

            Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович. Телефон для довідок: (044) 284-23-00.