Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів

01.10.2020

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛІЗИНГОВА  КОМПАНІЯ  «УКРТРАНСЛІЗИНГ»
Н А Г Л Я Д О В А    Р А Д А
АКЦІОНЕРАМ ПрАТ «Укртранслізинг»


Шановні Акціонери ПрАТ «Укртранслізинг»!
    
    Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8, далі – Товариство) повідомляє Вас, що 04 листопада 2020 року о «10» год. «00» хв. відбудуться річні Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).
    Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8.
    Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 04 листопада 2020 року з «09» год. «30» хв. до «09» год. «50» хв. за місцем проведення Загальних Зборів.
    Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 29 жовтня 2020 року.
    Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проект порядку денного з проектами рішень Загальних зборів:

Проект порядку денного Загальних зборів Товариства:

1.    Про обрання лічильної комісії.
2.    Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3.    Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
4.    Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
6.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
7.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
8.    Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
9.    Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2019 рік.
10.    Про вчинення Товариством з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код 30600592) значного правочину та правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.
11.    Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та встановлення строку на який обираються члени Ревізійної комісії Товариства.
12.    Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.
13.    Про внесення змін до Статуту Товариства.
14.    Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.
15.    Про внесення змін до положення про Ревізійну комісію Товариства.
16.    Про затвердження змін (додаткових угод) до умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства та Головою Наглядової ради Товариства, а також обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.
17.    Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.

Проекти рішень щодо питань включених до проекту порядку денного:

1. Проект рішення по питанню «Про обрання лічильної комісії»:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Угольков Євген Олександрович, Кулик Катерина Сергіївна, Дімітріченко Оксана Олександрівна.
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Проект рішення по питанню «Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів»:
2.1. Встановити час для виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.
2.2. Голосування та підрахунок голосів по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 10 хвилин.
2.4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 10 хвилин.
2.5. Доручити підписати Протокол загальних зборів Товариства Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства. Підписи Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства нотаріально засвідчити.

3. Проект рішення по питанню «Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства»:
3.1. Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Капустіна Андрія Борисовича.

4. Проект рішення по питанню «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»:
4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

5. Проект рішення по питанню про «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік»:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

6. Проект рішення по питанню про «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік»:
6.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

7. Проект рішення по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік»:
7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

8. Проект рішення по питанню «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік»:
8.1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

9. Проект рішення по питанню «Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2019 рік»:
9.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2019 рік, що складає 9 119 700,00 грн., до резервного капіталу Товариства.
9.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2019 рік, а саме 54 718 200,00 грн., на виплату дивідендів згідно вимог чинного законодавства.
9.3. Суму чистого прибутку за 2019 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.

10. Проект рішення по питанню «Про вчинення Товариством з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код 30600592) значного правочину та правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.»:
10.1. Схвалити вчинення значного правочину від 30.08.2018 р. №UTL-190, укладеного з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код 30600592), щодо вчинення якого є заінтересованість.

11. Проект рішення по питанню «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та встановлення строку на який обираються члени Ревізійної комісії Товариства»:
11.1. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства.
11.2. Члени Ревізійної комісії Товариства обрані строком на 3 роки.

12. Проект рішення по питанню «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства»:
12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджені договори з членами Ревізійної комісії від імені Товариства.

13. Проект рішення по питанню «Про внесення змін до Статуту Товариства»:
13.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.
13.2. Доручити підписати Статут Товариства Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства. Підписи Голови та Секретаря Загальних зборів нотаріально засвідчити.
13.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов’язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження Генеральному директору з правом передоручення.

14. Проект рішення по питанню «Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства»:
14.1. Затвердити зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

15. Проект рішення по питанню «Про внесення змін до положення про Ревізійну комісію Товариства»:
15.1. Затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

16. Проект рішення по питанню «Про затвердження змін (додаткових угод) до умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства та Головою Наглядової ради Товариства, а також обрання особи, яка уповноважена на їх підписання»:
16.1. Затвердити зміни (додаткові угоди) до умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства та Головою Наглядової ради Товариства.
16.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства затверджені додаткові угоди до цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства та Головою Наглядової ради Товариства.

17. Проект рішення по питанню «Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення»:
17.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами рішення протягом 10 робочих днів цінним листом з описом вкладеного з повідомленням про вручення.

    Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів  щоденно (крім суботи та неділі) з понеділка по четвер з «08» год. «30» хв. до «17»  год. «30» хв., а в п’ятницю з «08»  год. «30»  хв. до «16»  год. «15»  хв. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням ПрАТ «Укртранслізинг»: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8. У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» з «08»  год. «30»  хв. до «09»  год. «00»  хв.
    Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
    Cтаном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 29.09.2020 р., загальна кількість акцій становить 13216010 штук, а кількість  голосуючих акцій становить 13215990 штук.
    Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.utl.com.ua.
    Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович. Телефон для довідок: (044) 284-23-00.