Інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАО «Лізингова компанія «Укртранслізинг»

18.03.2014

ПАТ «Лізингова компанія« Укртранслізинг »повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 24 квітня 2014 року в 10.30 за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-г, оф.8

Порядок денний:

 1. Про обрання робочих органів.
 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
 3. Про обрання лічильної комісії Товариства.
 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2013 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
 9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
 10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
 11. Внесення змін до Статуту товариства.
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
 13. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення.
Акціонери можуть ознайомитись із всіма необхідними документами, що стосуються питань порядку денного чергових загальних зборів за адресою Товариства:  01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-г, оф.8, з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00, або надіслати запит про надання таких документів на ім’я Генерального директора Товариства.

Реєстр акціонерів ПАТ «Укртранслізинг» складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14.03.2014р.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватися 24 квітня  2014 року з 10:00 до 10:20 за місцем проведення загальних зборів.
Нагадуємо, що для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі документ, що посвідчуює його особу. Представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність на участь у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Довідки за телефоном: (044) 284-23-00